Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án Phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021
Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới (WB) và Vốn đối ứng
Khách hàng: Ban Quản lý Dự án Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Chuẩn bị đầu tư xây dựng đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý – Điện Ngọc

Chuẩn bị đầu tư xây dựng đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý – Điện Ngọc

Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng, Tỉnh Quảng Nam
Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021
Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới (WB) và Vốn đối ứng
Khách hàng: Đại học Đà Nẵng
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dự án Phát triển các trường đại học Quốc Gia Việt Nam – Tiểu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội

Dự án Phát triển các trường đại học Quốc Gia Việt Nam – Tiểu dự án Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa điểm: Thành phố Hà Nội
Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021
Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới (WB) và Vốn đối ứng
Khách hàng: Ban quản lý dự án trường Đại học Việt Nhật-Thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dự án Xây dựng bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, nâng công suất lên 500 giường

Dự án Xây dựng bệnh viện Đa khoa Hoà Bình, nâng công suất lên 500 giường

Địa điểm: Thành phố Hòa Bình , tỉnh Hoà Bình
Thời gian thực hiện: Năm 2013
Nguồn vốn: Ả rập Xê út
Khách hàng: Ban chuẩn bị các dự án ODA tỉnh Hòa Bình
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết

Dự án Xây dựng bệnh viện Giao thông Vận tải Trung Ương

Địa điểm: Hà Nội
Thời gian thực hiện: Năm 2011-2012
Nguồn vốn: Quỹ OFID
Khách hàng: Bệnh viện giao thông vận tải Trung Ương
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
dsgfsd
sdafsdf
dt3
SWS dt
dt1
dt4
beta
smec
dt8
dt11
dt12
dsfasdf
dt6
dt7