Cơ cấu tổ chức

1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
2. Cơ cấu tổ chức của công ty
Hội đồng quản trị 
HĐQT là tổ chức có thẩm quyền cao nhất của Công ty Cổ phần Tư vấn Kỹ thuật Quốc tế, quyết định các phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư, sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty, thông qua các chiến lược phát triển, bầu, bãi nhiệm và quyết định bộ máy tổ chức của Công ty và các nhiệm vụ khác theo quy định của điều lệ
Ban kiểm soát
Giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông…
Ban giám đốc
Điều hành mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, là người chịu trách nhiệm chính và duy nhất trước HĐQT về các hoạt động kinh doanh của Công ty
Các giám đốc bộ phận: Cấp thoát nước, giao thông, tư vấn giám sát, xây dựng  giúp việc cho giám đốc và Phó giám đốc trực tiếp chịu trách nhiệm về phần công việc được ủy quyền của mình
Khối gián tiếp:
 Phòng Hành chính – Kế toán:
Quản lý, tổ chức, thực hiện các công việc về hành chính – nhân sự (bao gồm các công việc như: tuyển dụng lao động, quản lý hồ sơ nhân sự, theo dõi giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động...)
Thực hiện các công việc liên quan đến kinh tế, tài chính và kế toán trong Công ty. Đề xuất xây dựng các quy chế, quy định của Công ty về các lĩnh vực kinh tế, tài chính và hạch toán, kế toán. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện các chế độ, chính sách, các quy chế, quy định về các lĩnh vực nêu trên.
Phòng Đấu thầu và quản lý hợp đồng: Thực hiện các công việc liên quan đến đấu thầu các dự án cho công ty và quản lý hồ sơ pháp lý, hợp đồng và các văn bản liên quan, cấp nhật thường xuyên năng lực công ty, quản lý hợp đồng dự án của công ty.
Phòng Kỹ thuật – Cố vấn: Tư vấn, tham mưu cho Giám đốc về kỹ thuật trong các chuyên ngành cấp thoát nước, giao thông, thủy lợi, kết cấu cho các dự án ... và tham mưu cho ban Giám đốc về phương thức điều hành, hoạt động, tổ chức sản xuất của công ty 
Phòng Quan hệ quốc tế: Thực hiện các công việc liên quan đến đối ngoại, hợp tác quốc tế và biên phiên dịch các công việc của công ty.

Khối trực tiếp:
Phòng Tư vấn 1: Hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, lập dự án, thiết kế, hỗ trợ kỹ thuật các công trình cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, quản lý chất thải rắn, hạ tầng kỹ thuật đô thị, ...
Phòng Tư vấn 2: Hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, thiết kế phần giao thông cho các công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi, dân dụng.
Phòng Tư vấn 3: Hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn thiết kế điện, tự động hóa cho các công trình cấp thoát nước, giao thông, nhà cao tầng.
Phòng Tư vấn 4: Hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn, thiết kế phần Kết cấu cho các công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi, dân dụng.
Phòng Dự toán: Hoạt động trong lĩnh vực bóc tách khối lượng, lập tổng dự toán cho các công trình cấp thoát nước, giao thông, nhà cao tầng, hạ tầng kỹ thuật...
Phòng Môi trường và xã hội học: Hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, lập đề án bảo vệ môi trường, lập báo cáo khảo sát kinh tế xã hội, kế hoạch tái định cư, kế hoạch dân tộc thiểu số...
 Phòng Tư vấn giám sát: Hoạt động trong lĩnh vực giám sát thi công, hỗ trợ chủ đầu tư quản lý các dự án cấp thoát nước, giao thông, thủy lợi, các công trình hạ tầng kỹ thuật...
 
dsafs
sdafsdf
dsfasdf
dsgfsd
dt6
dt7
dt8
dt9
dt11
dt12