Dịch vụ

Quy hoạch

Quy hoạch

- Quy Hoạch Tổng thể - Quy hoạch Chung - Quy hoạch chi tiết - Quy hoạch Chuyên Ngành - Quy hoạch Kinh Tế-Xã hội
Khảo sát xây dựng

Khảo sát xây dựng

- Khảo sát địa hình - Khảo sát địa chất công trình - Khảo sát thuỷ văn
Tư vấn giám sát

Tư vấn giám sát

- Giám sát thi công - Quản lý hợp đồng - Giám sát môi trường - Giám sát tái định cư
Tư vấn Thực hiện dự án

Tư vấn Thực hiện dự án

- Lập Đề xuất dự án (PO) - Lập Báo cáo tiền khả thi/đề xuất chủ trương đầu tư (Pre FS) - Lập báo cáo khả thi (FS) - Thiết kế ý tưởng - Thiết kế cơ sở - Thiết kế kỹ thuật - Thiết kế chi tiết - Thiết kế thi công
Tư vấn thẩm tra

Tư vấn thẩm tra

- Thẩm tra thiết kế - Thẩm tra dự toán
Tư vấn An toàn Môi trường, An toàn Xã hội

Tư vấn An toàn Môi trường, An toàn Xã hội

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường EIA - Báo cáo đánh giác tác động môi trường xã hội (ESIA) - Báo cáo giới - Báo cáo nâng cấp cộng đồng CUP - Báo cáo tái định cư RP - Khung chính sách tái định cư - Báo cáo dân tộc thiểu số  - Báo cáo ...
dsgfsd
sdafsdf
dt3
SWS dt
dt1
dt4
beta
smec
dt8
dt11
dt12
dsfasdf
dt6
dt7