Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Địa điểm: Thành phố Bến Tre
Thời gian thực hiện: Năm 2016-2017 và năm 2019-2020
Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới (WB) và Vốn đối ứng
Khách hàng: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Bến Tre
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực – Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh

Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực – Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh

Địa điểm: Thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020
Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới (WB) và Vốn đối ứng
Khách hàng: Ban quản lý dự án xây dựng thị xã Kỳ Anh
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực – Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực – Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Địa điểm: Thành phố hải Dương, Tỉnh Hải Dương
Thời gian thực hiện: Năm 2018-2019 và năm 2020-2021
Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới (WB) và Vốn đối ứng
Khách hàng: Ban quản lý dự án phát triển các đô thị động lực –thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Phát triển và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long

Phát triển và tăng cường khả năng thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Vĩnh Long

Địa điểm: Thành phố Vĩnh Long
Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021
Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới (WB) và Vốn đối ứng
Khách hàng: Ban Quản lý dự án ODA tỉnh Vĩnh Long
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam, tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam, tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Địa điểm: Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Thời gian thực hiện: Năm 2016-2017 và năm 2019-2020
Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới (WB) và Vốn đối ứng
Khách hàng: Ban lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Vị Thanh
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Địa điểm: Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Thời gian thực hiện: Năm 2016-2017 và năm 2019-2020
Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới (WB) và Vốn đối ứng
Khách hàng: Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị thành phố Long Xuyên
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam, tiểu dự án thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam, tiểu dự án thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Địa điểm: Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Thời gian thực hiện: Năm 2016-2017 và năm 2019-2020
Nguồn vốn: Ngân hàng Thế giới (WB) và Vốn đối ứng
Khách hàng: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long và Ban quản lý các dự án ODA tỉnh Vĩnh Long
Đặc điểm chính: Xem thêm tại bài viết chi tiết
Dịch vụ cung cấp: Xem thêm tại bài viết chi tiết
 Trang:    1  2  3 
dsgfsd
sdafsdf
dt3
SWS dt
dt1
dt4
beta
smec
dt8
dt11
dt12
dsfasdf
dt6
dt7