Các dự án Thoát nước, Vệ sinh môi trường và quản lý chất thải rắn đã được Intec thực hiện từ nhiều năm qua cho các Đô thị lớn của Việt Nam. Các dự án mà Intec thực hiện bao gồm thoát nước mưa, thu gom xử lý nước thải, đấu nối thoát nước hộ gia đình, quản lý chất thải rắn, thu gom và xử lý rác thải, … Các công nghệ xử lý nước thải được ứng dụng và thiết kế đa dạng như Hồ Sinh học, SBR, … Các công nghệ xử lý rác thải được áp dụng như Phân Vi sinh, Đốt rác, ...
Một số dự án điển hình do Intec thực hiện như:
  • Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An, vay vốn WB
  • Dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, vay vốn DANIDA (Đan Mạch) 
dsafs
sdafsdf
dsfasdf
dsgfsd
dt6
dt7
dt8
dt9
dt11
dt12